دو مراسم درایران ، یکی در مهر 1350 و دیگری در 12 بهمن 1390

February 1, 2012

فقط مقایسه کنید
همه نظرات محترم است

 ۲۰ تا ۲۴ مهر ۱۳۵۰

جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران

 

 12 بهمن 1390

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: