درد من کافرانی نیست که همه را به کیش خود می پندارند بلکه درد من مومنانی است که همه را به کیش خود وادار میدارند

January 29, 2012

درد من کافرانی نیست که همه را به کیش خود می پندارند
بلکه درد من مومنانی است که همه را به کیش خود وادار میدارند

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: