سپاس از بالاترین برای تغییر لوگو در جهت حمایت از مردم خوب وشریف آذربایجان

September 5, 2011

با توجه به اعتراض مردمی به سیاست های دولت که منجر به خشک شدن دریاچه ارومیه گردیده است و برای حمایت از مردم خوب وشریف  آذربایجان ، پیشنهادی دادم
که مدیریت بالاترین به بهترین شکل ممکن انجام داد.
سپاس از بالاترین .

درود میفرستم  بر مردم آزاده آذربایجان
گلین گداخ اغلیاخ … اوروم گولون دولدوراخ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: