سوم اکتبر روزی که فابیانسکی دروازه بان آرسنال هرگز فراموش نخواهد کرد

October 3, 2010

امروز باز هم آبی پوشان چلسی به قرمز پوشان آرسنال یاد دادند که برای پیروزی فقط دوندگی در زمین کافی نیست

برای پیروزی در یک دربی به چیزهایی مثل تیز هوشی از نوع گل دروگبا و قدرت از نوع گل الکس احتیاج است

دفاع بی نظیر تیم چلسی هیچ راهی برای زدن گل برای تیم آرسنال به جای نگذاشت و اگر این بازی 24 ساعت هم طول میکشید آرسنال شانسی برای گل زدن نداشت.

قرمز پوشان آرسنال در آخر بازی بسیار خوش شانس بودند که گلهای بیشتری دریافت نکردند

فابیاسکی امروز دروازه اش دو بار باز شد که باید گفت از زیباترین گلهایی بود که دریافت کرد و مطمئنا امروز را از یاد نخواهد برد

به ویژه که  ساعتها باید فکر کند که چگونه گل دروگبا به ثمر رسید

که البته جوابش راحت است

تیز هوشی و مهارت که ویژگی بازیکنان تیمهای بزرگ به مانند چلسی است.

صحنه یکی از زیباترین گلهایی که فابیاسکی در تاریخ فوتبال خود دریافت کرد

عکس از

ttp://www.dailymail.co.uk/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: